برنامه های آتی

شبکه ملی موسسات نیکوکاری و خیریه در راستای تحقق بخشی از اهداف پیش رو ” کمک به افزایش اعتبار علمی و توسعه ظرفیت مدیریتی و توانمندسازی اعضاء و دیگر تشکل های مردم نهاد ” با توجه به نيازسنجي های انجام شده در سطح ملی تعدادی پروژه با هدف اعتمادسازي، تعامل و تقویت نقش سازمان های مردم نهاد تعریف گردیده و امید است با توجه به پتانسیل های موجود در میان سازمان های مردم نهاد و استفاده از تمامی تجربیات و ظرفیت های موجود بتوان به نتایجی ارزشمند در به ثمر رسیدن پروژه های مذکور رسید .

  1. طرح جامع مطالعات استراتژیک شبکه سمن ها موسسات نیکوکاری
  2. دانشنامه و بانک اطلاعاتی جامع شبکه سمن ها موسسات نیکوکاری
  3. تدوین تاریخ شفاهی سمن ها و موسسات نیکوکاری
  4. کارآفرینی اجتماعی و نقش سمن ها و موسسات نیکوکاری
  5. دانشگاه مجازی سمن ها و موسسات نیکوکاری
  6. الگوی همکاری سمن ها در سطح ملی و بین المللی