گاهنامه داخلی شماره 2 شبکه ملی

اولین پائیز شبکه پس از شکل گیری رسمی، به رویدادهائی اختصاص داشت که عمده آن بر محور (کار داوطلبانه) تمرکز یافت. دوستان برای اطلاع بیشتر مستند همه این برنامه ها را درگاهنامه حاضر مطالعه فرمائید