ترجمه کتاب بخشش

نتایج شاخص بخشش جهانی مانند سالهاي قبل، بسیار چشمگیر هستند. تاثیر هجوم کوید 19 بر بخشش هاي خیرخواهانه در سراسر دنیا، در همه صفحات این گزارش محسوس است. بسیاري از کشورها که در خط مقدم سخاوتمندي جهانی در دهه اخیر قرار داشته اند، اکنون دیگر حتی در بین ده کشور اول قرار ندارند.
آیا این به آن معنی است که مردم این کشورها، سخاوتمندي خود را در دوره پاندمی از دست داده اند؟ چه نتیجه گیريهایی را میتوان از این آمار داشت؟ و شاید، از همه مهمتر، خیریه ها بایستی از این بحران چه درس هایی بیاموزند تا در سالهاي آتی بیشتر به مردم کمک کنند؟

گزارش شاخص جهانی بخشش در ماه ژوئن سال 2021 با نگرشی کلی به روندهای بخشش توسط بنیاد کمک به خیریه ها (CAF)، انتشار یافته است. شبکه ملی موسسات نیکوکاری و خیریه مناسب دید این گزارش ترجمه، و در اختیار اعضای محترم قرار گیرد. گزارش حاضر توسط سرکار خانم دکتر نسیم غنبر طهرانی، استادیار دانشگاه خوارزمی، پیشنهاد و ترجمه شده است.

شاخص بخشش جهانی سال 2021