ترجمه کتاب بخشش

گزارش شاخص جهانی بخشش در ماه نوامبر سال 2015 با نگرشی کلی به روندهای بخشش توسط بنیاد کمک به خیریه ها (CAF)، انتشار یافته است. شبکه ملی موسسات نیکوکاری و خیریه مناسب دید این گزارش ترجمه، و در اختیار اعضای محترم قرار گیرد. گزارش حاضر توسط سرکار خانم دکتر نسیم غنبر طهرانی، استادیار دانشگاه خوارزمی، پیشنهاد و ترجمه شده است.

گزارش شاخص جهانی بخشش در ماه نوامبر سال 2015 با نگرشی کلی به روندهای بخشش توسط بنیاد کمک به خیریه ها (CAF)، انتشار یافته است. شبکه ملی موسسات نیکوکاری و خیریه مناسب دید این گزارش ترجمه، و در اختیار اعضای محترم قرار گیرد. گزارش حاضر توسط سرکار خانم دکتر نسیم غنبر طهرانی، استادیار دانشگاه خوارزمی، پیشنهاد و ترجمه شده است.