عضویت در شبکه

در کنار هم و در پیوند باهم قوی‌تریم

شبکه ملی موسسات نیکوکاری و خیریه را طیف متنوعی از سازمان‌های غیردولتی و موسسات نیکوکاری تشکیل می‌دهند. شبکه ملی طبق ماده 19 آيين‌نامه سازمان‌های مردم‌نهاد (سمن) «مصوب هيات محترم وزيران» به شماره 27862 /ت 31281 مورخ 8/5/1384 به منظور برقراری ارتباط بین اعضاء و در راستای توسعه فرهنگ اجتماعی و نیکوکاری، ارتقای سطح کیفی و کمی فعالیت، افزایش تعامل و همکاری موسسات نیکوکاری و خیریه، شناسایی و ارائه راهکار برای رفع مسائل و مشکلات، تعامل با دستگاه‌های دولتی و غیردولتی برای توسعه کمی و کیفی نیکوکاری و خیریه از میان سازمان‌های مردم نهاد و موسسات نیکوکاری و خیریه اقدام به عضوپذیری می‌کند. از سازمان‌ها و موسسات علاقمند تقاضا می‌کنیم ضمن مطالعه (اساسنامه، مرامنامه و آئین نامه عضویت) نسبت به تکمیل فرم عضویت و ارسال مدارک خود اقدام کنند.  فرم‏‏ ارسال شده توسط کمیته عضویت در شبکه بررسی شده و با متقاضیان تماس گرفته خواهد شد.