فرم درخواست عضویت شبکه ملی موسسات نیکوکاری و خیریه

فرم ثبت نام

  • به موجب ارسال فرم به معنای این است موسسه شما تمامی موارد فوق تایید می نماید و مفاد اساسنامه، مرامنامه وشرایط عضویت شبکه ملی موسسات نیکوکاری و خیریه را مطالعه و با مفاد آن موافقت می نماید.
 

مقابله با اسپم