مسئولیت های اجتماعی بزرگترین خودروساز خاورمیانه

اساساً یک سازمان برحسب نیازی عمومی و اجتماعی به‌وجود می‌آید و مبنای ایجاد سازمان نیاز به تولید کالا و یا ارائه خدمت به جامعه است. لذا نه سازمان می‌تواند خود را از جامعه جدا کند و نه جامعه می‌تواند بدون سازمان زندگی کند. از نتایج این رابطه لاینفک این است که هر تصمیم و عمل سازمان به نحوی روی جامعه تأثیر می‌گذارد.تأثیرگذاری فوق باعث می‌شود که آحاد جامعه، خود را در عملکرد سازمان سهیم دانسته و از سازمان مسئولیت خواسته و حسابرسی کنند.در این نوشته، مسئولیت‌های اجتماعی سازمان و مباحث مرتبط با آن بیان می‌شوند و در نهایت نمونه سازمان‌های سرآمد در این زمینه معرفی می‌شوند.

مسئولیت اجتماعی

مسئولیت اجتماعی شرکت ها یک مفهوم تجارت داوطلبانه است و درباره فعالیت هایی است که شامل اطاعت و هماهنگی فعالیت های شرکتی با مسائل اجتماعی دارد. بدون اینکه یک الزام قانونی برای این هماهنگی وجود داشته باشد.

حکومت ها به مسئولیت اجتماعی شرکتها از منظر تقسیم وظایف و مسئولیتها و حرکت در جهت توسعه پایدار نگاه می کنند؛

– شرکت ها مسئولیت اجتماعی شرکتی را نوعی استراتژی تجاری می بینند که باعث می گردد در فضای به شدت رقابتی، بر اعتبارشان افزوده گردد و سهمشان در بازار فزونی گیرد؛

– جامعه مدنی و سازمانهای غیر دولتی، مسئولیت اجتماعی را از شرکتها می خواهند چون که به رسوایی های مالی و فجایع حاصل از عملکرد شرکتها آگاهی و اشراف دارند؛

– سازمانهای بین المللی نیز با توجه به اینکه تاثیرگذاری شرکتها در دنیای امروز بسیار بیشتر از حکومتها می باشد، حل چالشهای جهانی را بدون مشارکت شرکتها غیر ممکن می دانند زیرا، بسیاری از سیاستمداران، به نوعی مدیران شرکتها نیز هستند، مسئولیت اجتماعی را از شرکتها خواهانند؛

– مراکز علمی و دانشگاهیان نیز به مسئولیت اجتماعی شرکتها، از زاویه نقش شرکتها در توسعه یک کشور و حتی توسعه دموکراسی، تداخل وظایف، مسئولیتهای یک شرکت با حکومت و همپوشانیهای حاصل از آن می نگرند.

هر بنگاه پنج دسته مسئولیت اجتماعی قایل شده است:

ایران خودرو و مسئولیت های اجتماعی

چشم انداز مسئولیت اجتماعی شرکت ایران خودرو

سازمانی الگو در حوزه مسئولیتهای اجتماعی در داخل کشور، با قابلیت حضور در جوایز بین المللی

ماموریت مسئولیت اجتماعی شرکت ایران خودرو

ما اعتقاد داریم که کسب و کار ما سهم مثبتی در رشد اقتصادی و رفاه جامعه دارد. ما از تاثیر اجتماعی، زیست محیطی و اخلاقی فعالیت های خود آگاه هستیم و در قبال آن پاسخگو می باشیم. هدف اصلی ما در برنامه مسئولیت اجتماعی سازمان تحقق این باور است :“ منافع ما در تحقق منافع جامعه، رشد ما در گرو توسعه پایدار جامعه“

سازمان دهی مسئولیت های اجتماعی در شرکت ایران خودرو :

کمیته عالی CSR شرکت ایران خودرو:

– اختیارات این کمیته در شناسنامه کمیته مسئولیت های اجتماعی به شماره 2162110002 تعیین گردیده است.

– کمیته عالی CSR شرکت ایران خودرو، اعضای هر کار گروه را در دوره های زمانی معین، معرفی می نماید.

– صدور بخشنامه برای لازم الاجرا بودن تصمیمات کمیته

– بررسی موضوع و مقولات ارجاع شده مرتبط از منابع درون و برون سازمانی و تعیین میزان و چگونگی حمایت از اجرای مصوبات کمیته و ارائه گزارش به مدیریت ارشد

کارگروه راهبری مسئولیت اجتماعی شرکت ایران خودرو:

– تدوین اصلاح و بازنگری سیاست ها، اهداف، ابلاغیه استراتژی های کمیته عالی مسئولیت های اجتماعی

– تدوین پروژه های بهبود براساس بازخوردهای حاصل از ارزیابی ها

– استقرار رویکرد جاری سازی اهداف و برنامه های حوزه مسئولیت های اجتماعی

– ارائه پیشنهاد درخصوص مشارکت در گردهمایی ها، ارزیابی های جدید و جوایز و مدلهای تعالی می باشد.

– مشارکت و همکاری با سایر کارگروه ها

– تدوین تقویم مناسبت ها

کارگروه بازار و صنعت مسئولیت های اجتماعی شرکت ایران خودرو:

– سازمان دهی تشکیل کارگروه و نفرات اجرایی درگیر در کارگروه بازار و صنعت مسئولیت های اجتماعی شرکت ایران خودرو

– برنامه ریزی در جهت تحقق تقویم مناسبت های مرتبط با کارگروه بازار و صنعت مسئولیت های اجتماعی شرکت ایران خودرو

– هماهنگی های لازم در جهت اجرای برنامه هایی در قبال تامین کنندگان و پیمانکاران زنجیره تامین، حقوق مصرف کنندگان، سرمایه گذاری اجتماعی مسئولانه، مسئولیت در قبال محصول، پرداخت به موقع و صحیح مالیات و ایفای نقش در اقتصاد ملی و بهره وری

– ارزیابی برنامه های اجرا شده مرتبط با کارگروه بازار و صنعت مسئولیت های اجتماعی شرکت ایران خودرو

کارگروه محیط کار و کارکنان مسئولیت های اجتماعی شرکت ایران خودرو:

– سازمان دهی تشکیل کارگروه و نفرات اجرایی درگیر در کارگروه محیط کار و کارکنان مسئولیت های اجتماعی شرکت ایران خودرو

– برنامه ریزی در جهت تحقق تقویم مناسبت ها ی کارگروه محیط کار و کارکنان مسئولیت های اجتماعی شرکت ایران خودرو

– هماهنگی های لازم در جهت اجرای برنامه هایی در قبال ایمنی و سلامت کارکنان، آموزش و توانمندسازی کارکنان، ترویج کار شایسته، حقوق بشر، صداقت و شفافیت عملکرد کارکنان

– ارزیابی برنامه های اجرا شده مرتبط با کارگروه محیط کار و کارکنان مسئولیت های اجتماعی شرکت ایران خودرو

کارگروه محیط زیست مسئولیت های اجتماعی شرکت ایران خودرو:

– سازمان دهی تشکیل کارگروه و نفرات اجرایی درگیر در کارگروه محیط کار و کارکنان مسئولیت های اجتماعی شرکت ایران خودرو

– برنامه ریزی در جهت تحقق تقویم مناسبت های مرتبط با کارگروه محیط زیست مسئولیت های اجتماعی شرکت ایران خودرو

– هماهنگی های لازم در جهت اجرای برنامه هایی در قبال کاهش آثار زیان بار و آلایندگی دارایی ها، فناوریهای سازمان و محصول بر محیط زیست، مصرف صحیح حاملهای انرژی، کاهش ضایعات فرآیندی و بازیافت آن و بکارگیری فناوریهای سبز

– ارزیابی برنامه های اجرا شده مرتبط با کارگروه محیط زیست مسئولیت های اجتماعی شرکت ایران خودرو

کارگروه جامعه مسئولیت های اجتماعی شرکت ایران خودرو:

– سازمان دهی تشکیل کارگروه و نفرات اجرایی درگیر در کارگروه جامعه مسئولیت های اجتماعی شرکت ایران خودر محیط زیست مسئولیت های اجتماعی شرکت ایران خودرو

– برنامه ریزی در جهت تحقق تقویم مناسبت های مرتبط با کارگروه جامعه مسئولیت های اجتماعی شرکت ایران خودرو

– هماهنگی های لازم در جهت اجرای برنامه هایی در قبال مشارکت با نهادهای اجتماعی، کمکهای خیریه و مشارکت در حل بحرانهای اجتماعی، توسعه مشاغل و مبارزه با بیکاری، داوطلبی شرکتی و حمایت از فعالیتهای داوطلب کارکنان

– ارزیابی برنامه های اجرا شده مرتبط با کارگروه جامعه مسئولیت های اجتماعی شرکت ایران خودرو

نتیجه گیری

هر چند هدف اصلی سازمانها، افزایش کارآیی و کسب سود است، ولی برای دستیابی به موفقیت، باید به انتظارات اجتماعی و احکام اخلاقی، واکنش مناسب نشان دهند و به بهترین شکل این‌گونه انتظارات را با اهداف اقتصادی سازمان تلفیق کنند تا دستیابی به اهداف بالاتر و والاتری را امکان‌پذیر سازند. پایبندی رهبران و مدیران سازمان‌ها به اصول اخلاقی، توجه به میزان مشروعیت اقدامات سازمان از نظر کارکنان، توجه و تأکید بر اصول اخلاقی جهان‌‌شمول، تدوین منشور اخلاقی سازمان، اقدامات متناسب و سازگار با خواست و حساسیت‌های جامعه، برنامه‌های آموزش اخلاقیات برای مدیران و کارکنان، از جمله اقداماتی است که مدیران می‌توانند در این زمینه انجام دهند.