گاهنامه داخلی شماره 4 شبکه ملی

دومین پائیز شبکه پس از شکل گیری رسمی، به رویدادهائی اختصاص داشت که عمده آن بر محور (همگرائی و  هم افزائی) تمرکز یافت. دوستان برای اطلاع بیشتر مستند همه این برنامه ها را درگاهنامه حاضر مطالعه فرمائید