«مرامنامه شبكه ملی مؤسسات نيكوكاری و خيريه»

شبکه ملی موسسات نیکوکاری و خیریه، در راستای تحقق ماموریت، خود را به رعایت ارزش‌های زیر پایبند می‌داند و از اعضای خود نیز انتظار دارد با رعایت آن، در راستای رشد و توسعه پایداری شبکه عمل کنند

 

 • اولویت منافع ملی، عمل در چارجوب قانون،  و عدم تبعیض اعم از قومی، جغرافیایی، دینی و زبانی…

 

در کلیه فعالیت‌ها و اقداماتی که ازسوی شبکه و با تایید شبکه انجام می‌گیرند، رعایت منافع ملی تقدم دارد و شبکه خود را متعهد به رعایت حفظ منافع ملی کشور و رعایت قوانین موضوعه کشور در هر حالتی می‌داند. در این راستا بین مناطق جغرافیایی، قومیت‌ها، زبانها و ادیان مختلف پذیرفته شده در قانون اساسی کشور تبعیضی قائل نیست.

 

 • اصل بیطرفی و عدم جانبداری

 

شبکه تنوع و تعدد اعضای خود را ارج می‌نهد و دراین راستا خود را موظف می‌داند که با رعایت شرط برابری و عدالت، از هیچ عضو و یا موضوع کاری خاص جانبداری ننماید.

 

 • استقلال شبکه از دولت و نهادهای شبه دولتی

 

شبکه نهادی غیر سیاسی است، و تمامی اعضا به این موضوع وقوف داشته و احترام می‌گذارند. همچنین شبکه به عنوان نهادی مردم نهاد، خود را از دولت و نهادهای دیگر مستقل می‌داند، در عین اینکه به تعامل و همکاری سازنده با آنها اعتقاد دارد.

 

 • ساختار دموکراتیک تصمیم گیری و تساوی اعضا

 

ساختار انجام کار و تصمیم گیری در شبکه، دموکراتیک و بر مبنای نظرات اکثریت اعضا است و شبکه خود را متعهد می‌داند که در همه حال، به رای اکثریت احترام گذاشته و در جهت خواست اکثر اعضا حرکت نماید. در عین حال هیچ یک از اعضای شبکه حق اظهار نظر به جای شبکه را نداشته و نقطه نظرات شبکه از طریق مجاری رسمی آن اعلام می‌کند.

 

 • ارزش گذاری به علم و تجربه و استفاده از روش‌های علمی

 

شبکه برای انجام ماموریت خود مقید به استفاده از روش‌های علمی و تجارب ارزشمند اعضا و سایر سازمان‌های خیریه و مردم نهاد است.

 

 • اعتماد سازی، اعتماد متقابل

 

شبکه رمز موفقیت خود را ایجاد اعتماد متقابل بین اعضا و اعتماد سازی در بین سایر سازمان‌ها و جامعه می‌داند.

 

 • احترام به استقلال اعضا

 

شبکه حق دخالت در تصمیم گیری‌ها و نحوه عملکرد سازمان‌های عضو را ندارد و در تمام فعالیت‌های خود، استقلال اعضا را مطابق اساسنامه آنها به رسمیت می‌شناسد و داشته‌ها، دست آوردها و افتخارات اعضاء را محترم می‌دارد.

 

 • عدم رقابت با اعضا

 

شبکه نهادی غیر تجاری و غیر انتفاعی است و لذا از کارهای تجاری پرهیز دارد و کلیه منافع مکتسبه ملموس و یا ناملموس حاصل از عملکرد شبکه متعلق به نهاد شبکه خواهد بود. علاوه بر این، شبکه به عنوان نهادی متشکل از اعضای مختلف، قصد رقابت با اعضا را ندارد و مطابق اساسنامه، فعالیتهایی مستقل برای تسهیل و ارتقای اثربخشی فعالیتهای اعضا را در دستور کار خود دارد.

 

 • امانتداری

 

شبکه خود را متعهد به امانتداری در  حفظ اطلاعاتی می‌داند که به هر نحو در اختیارش قرار داده می‌شود و با حفظ محرمانگی داده ها و احترام به اعتماد اعضای مرتبط با این داده ها، تنها با اجازه صاحب داده‌ها، آن را در اختیار اشخاص ثالث قرار خواهد داد.

 

 • شفافیت و پاسخگویی

 

عملکرد و تصمیم گیری‌های شبکه برای کلیه اعضای آن شفاف بوده و شبکه خود را ملزم به ارائه کامل و بی تبعیض اطلاعات و پاسخگویی به اعضا می‌داند.

 

 • شفاف‌سازی و تمرکز بر داده‌ها و حقایق و آشکارسازی آنها

 

شبکه برای اتخاذ تصمیمات و جهت‌گیری‌های خود در امور اجرایی، بر داده‌ها و حقایق متمرکز است و برای کشف و ایجاد اطلاعات معتبر و انتشار آنها در فضای تصمیم سازی تلاش می‌کند.

 

 • رشد و توسعه و شکوفایی اعضا

 

شبکه، بستر سازی برای رشد و توسعه و شکوفایی اعضا جهت اثربخشی بیشتر فعالیت‌های سمن ها را سرلوحه فعالیت‌های خود می‌داند.

 

 • محل انتفاع همگانی و تعامل سازنده

 

شبکه، محملی برای ایجاد تعاملات سازنده بین اعضا به صورت برد برد است.

 

 • نگاه بلند مدت و ریشه‌ای به مسائل اجتماعی

 

شبکه اعتقاد دارد که نگاه ریشه ای و رویکرد بلند مدت برای حل مسائل اجتماعی اثربخشی بیشتری دارد از این رو حداکثر تلاش خود را برای ترویج این رویکرد در جامعه کاری خود به کار می‌بندد.

 

 • هویت اجتماعی، ارزش افزوده اجتماعی و ارتباط همدلانه   

 

شبکه اعتقاد دارد که با همدلی و تلاش دلسوزانه تک تک اعضا قادر است که برای سازمان‌های خیریه و مردم نهاد، هویت اجتماعی ایجاد نماید که در نتیجه تک تک اعضا قادر به تولید حداکثر ارزش افزوده اجتماعی باشند.

 

 • فرهنگ تشکل‌گرایی و نگاه جمع گرایی

 

شبکه اعتقاد دارد که کار جمعی و تشکلی مزایای غیر قابل انکاری برای بهبود معضلات اجتماعی دارد لذا به فرهنگ تشکل‌گرایی و جمع گرایی معتقد است.

 

 • تشویق به فعالیت، ایفای نقش، دوری از انفعال   

 

شبکه برای اثربخش بودن نیازمند نیرو و تفکر تک تک اعضای خود است. از این رو اعضای خود را به ایفای نقش موثر، سازنده و مسئولانه و دوری از انفعال در فضای اجتماعی کشور تشویق می‌کند.