کارگاه آموزش بازرس قانونی - تدوین گزارش بازرس قانونی

در این دوره بر آنیم تا به بررسی جایگاه واقعی و مسئولیت‌های قانونی بازرس پرداخته و با ارائه نکات فنی تخصصی در رابطه با این سمت و نیز موضوعات خاص سمن‌ها، به تعریف استاندارد جدیدی از بازرسی و گزارش نویسی در سمن‌ها دست پیدا کنیم....

نام مدرس: رضا درمان زمان آموزش: 2 ساعت مشاهده دوره

کارگاه آموزش بازرس قانونی - نکات ویژه حسابداری در موسسات خیریه

در این دوره آموزشی، مدرس محترم به بررسی تفاوت های خاص میان روشهای حسابداری در شرکت های تجاری و سمن ها پرداخته و به حسابداران محترم خیریه ها موضوعات بسیار پُر اهمیتی را گوشزد می نمایند....

نام مدرس: نادر میرزایی زمان آموزش: 2 ساعت مشاهده دوره

کارگاه آموزش بازرس قانونی - قانون تجارت

در این دوره بر آنیم تا به بررسی جایگاه واقعی و مسئولیت‌های قانونی بازرس پرداخته و با ارائه نکات فنی تخصصی در رابطه با این سمت و نیز موضوعات خاص سمن‌ها، به تعریف استاندارد جدیدی از بازرسی و گزارش نویسی در سمن‌ها دست پیدا کنیم....

نام مدرس: رضا درمان زمان آموزش: 2 ساعت مشاهده دوره