دوره کارگاه آموزشی مدیریت مالی

30,000 تومان

در این دوره به بررسی قوانین مالیاتی در سمن ها میپردازیم