لطفا برای افزایش کیفیت رویدادهای آموزشی در نظرسنجی شرکت کنید.

فرم نظرسنجی گارکاه آموزشی «نحوه تکمیل اظهارنامه مالیاتی»
نام و نام خانوداگی
نام و نام خانوداگی
نام
نام خانوادگی
میزان کاربردی بودن محتوای ارائه شده
تازگی و نو بودن محتوای ارائه شده
میزان کاربردی بودن محتوای ارائه شده
جذابیت بصری محتوای ارائه شده
قدرت بیان و تفهیم مطالب مدرس
تخصص و تسلط مدرس
مشارکت دادن فراگیران در مباحث